Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)

19/05/2020 14:41:00

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập của đất nước, tự do, hạnh phúc của nhân dân, vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc tiến bộ trên toàn thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản hùng ca cách mạng, tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, đạo đức cách mạng trong sáng, mãi mãi là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam.
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để tiếp tục thấm nhuần và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Các tin đã đăng