Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Vũ Lệ Anh
ThS BS Lê Nguyễn Xuân Điền khám thay ngày 22.5.2017
BS CKI Nữ Nội thận Chiều thứ hai
Scroll To Top