Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Vũ Lệ Anh
ThS BS Nguyễn Thị Thu Thủy khám thay ngày 03.7.2017
BS CKI Nữ Nội thận Chiều thứ hai
Scroll To Top