Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phụ trách phòng khám
Phạm Lê An
ThS BS Nguyễn Thị Bích Ngọc khám thay ngày 21.7.2017
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
Scroll To Top