Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Phụ trách phòng khám
Phạm Lê An
PGS TS BS Nam Y học gia đình Sáng thứ bảy
Phạm Lê An
Khám cách tuần
PGS TS BS Nam PK Quốc tế (Tổng quát) Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Scroll To Top