Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN QUỐC BẢO
Khám cách tuần
BS CKII Nam Ung Bướu