Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Thị Ánh Hồng
ThS BS Lê Nguyễn Xuân Điền khám thay ngày 06.6.2017
BS Nữ Nội thận Chiều thứ ba
Scroll To Top