Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ VĂN CƯỜNG
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư