Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
HUỲNH QUỐC BẢO
BS Phạm Thanh Bình khám thay ngày 25.9.2019
ThS BS Nam Ngoại Thần kinh Chiều thứ tư
HUỲNH QUỐC BẢO
ThS BS Nam Đau mạn tính Sáng thứ bảy