Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN CAO CƯỜNG
ThS BS Nguyễn Công Thành khám thay ngày 03.9.2019
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ ba