Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN CAO CƯỜNG
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ ba