Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Huỳnh Hồng Châu
BS Trịnh Minh Tùng khám thay ngày 16.5.2020
TS BS Nam Ngoại Thần kinh Sáng thứ bảy