Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Trung Hiếu
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Tăng Hà Nam Anh
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Vũ Bá Cương
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
Đỗ Phước Hùng
ThS BS Trang Mạnh Khôi khám thay ngày 20.09.2018
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ năm
Cao Bá Hưởng
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
Phụ trách phòng khám
Bùi Hồng Thiên Khanh
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
Trang Mạnh Khôi
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Nguyễn Thế Luyến
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
Văn Đức Minh Lý
ThS BS Trần Nguyễn Phương khám thay từ 14h00-16h30 ngày 21.09.2018
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
Nguyễn Thành Nhân
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Scroll To Top