Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VŨ BÁ CƯƠNG
Nghỉ khám ngày 03.4.2020 và ngày 17.4.2020
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
ĐỖ PHƯỚC HÙNG
Khám từ 06h30-09h00
Nghỉ khám đến hết ngày 30.4.2020
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ năm
CAO BÁ HƯỞNG
Nghỉ khám đến hết ngày 30.4.2020
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
Phụ trách phòng khám
BÙI HỒNG THIÊN KHANH
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
TRANG MẠNH KHÔI
Khám từ 09h00-12h00
Nghỉ khám đến hết ngày 30.4.2020
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
NGUYỄN THẾ LUYẾN
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
VĂN ĐỨC MINH LÝ
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
NGUYỄN THÀNH NHÂN
Chiều thứ ba khám cách tuần
Nghỉ khám ngày 10.4.2020 và ngày 24.4.2020
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Sáng thứ sáu
TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG
Nghỉ khám ngày 25.4.2020
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
LÊ NGỌC QUYÊN
Nghỉ khám đến hết ngày 30.4.2020
TS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ hai