Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Tăng Hà Nam Anh
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Vũ Bá Cương
ThS BS Dương Đình Triết khám thay ngày 24.5.2019
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
Đỗ Phước Hùng
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ năm
Cao Bá Hưởng
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
Phụ trách phòng khám
Bùi Hồng Thiên Khanh
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
Trang Mạnh Khôi
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Nguyễn Thế Luyến
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
Văn Đức Minh Lý
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Chiều thứ sáu
Nguyễn Thành Nhân
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Trần Nguyễn Phương
Sáng thứ bảy khám cách tuần
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
Scroll To Top