Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Nguyễn Trung Hiếu
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Tăng Hà Nam Anh
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Trần Văn Bé Bảy
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
Vũ Bá Cương
TS BS Nguyễn Thế Luyến khám thay ngày 23.02.2018
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ sáu
Đỗ Phước Hùng
ThS BS Nguyễn Phúc Thịnh khám thay ngày 22.02.2018
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ năm
Cao Bá Hưởng
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
Phụ trách phòng khám
Bùi Hồng Thiên Khanh
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
Trang Mạnh Khôi
ThS BS Nguyễn Phúc Thịnh khám thay ngày 22.02.2018
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Nguyễn Thế Luyến
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
Chiều thứ sáu
Văn Đức Minh Lý
BS CKI Nam Xương khớp Chiều thứ sáu
Scroll To Top