Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Minh Hoàng
ThS BS Nam Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ bảy
NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG
BS Nữ Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
PHÙNG VĨNH KHƯƠNG
BS CKI Nam Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Hoàng Mỹ Linh
BS CKI Nữ Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Phan Minh Tú
ThS BS Nam Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Phụ trách phòng khám
HUỲNH NGỌC PHƯƠNG THẢO
ThS BS Nữ Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Lê Thị Thùy Phương
ThS BS Nữ Phục hồi chức năng Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
BÙI THỊ MINH PHƯỢNG
ThS BS Nguyễn Đức Thành khám thay ngày 21.8.2019
BS CKI Nữ Phục hồi chức năng Sáng thứ tư
Sáng thứ bảy
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN ĐỨC THÀNH
BSCKI. Bùi Thị Minh Phượng khám thay ngày 20.8.2019
ThS BS Nam Phục hồi chức năng Sáng thứ ba
DƯƠNG ĐÌNH TRIẾT
ThS BS Nam Phục hồi chức năng Sáng thứ sáu
Scroll To Top