Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Cung Thị Tuyết Anh
ThS BS Đoàn Văn Lâm khám thay ngày 19.5.2017
PGS TS BS Nữ Ung Bướu Chiều thứ sáu
Nguyễn Quốc Bảo
ThS BS Đoàn Văn Lâm khám thay ngày 25.5.2017
BS CKI Nam Ung Bướu Chiều thứ năm
Nguyễn Đỗ Thùy Giang
khám cách tuần
ThS BS Nữ Ung Bướu Chiều thứ ba
Đoàn Văn Lâm
chiều thứ tư khám cách tuần
ThS BS Nam Ung Bướu Sáng thứ ba
Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Trần Đặng Ngọc Linh
TS BS Nữ Ung Bướu Chiều thứ hai
Nguyễn Hữu Phúc
khám cách tuần
ThS BS Nam Ung Bướu Chiều thứ ba
Nguyễn Duy Sinh
ThS BS Đoàn Văn Lâm khám thay ngày 20.5.2017
TS BS Nam Ung Bướu Sáng thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
Trần Văn Thiệp
khám cách tuần
PGS TS BS Nam Ung Bướu Chiều thứ tư
Phạm Thị Minh Châu
BS Nữ Tâm Thần kinh Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Lê Nguyễn Thụy Phương
ThS BS Nữ Tâm Thần kinh Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
Scroll To Top