Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Lê Châu Hoàng Quốc Chương
ThS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ sáu
Nguyễn Quang Thái Dương
ThS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ tư
Lê Tiến Đạt
BS CKI Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ ba
Nguyễn Văn Hải
TS BS Ung Văn Việt khám thay ngày 03.10.2018
PGS TS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ tư
Bùi Hữu Hoàng
PGS TS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ hai
Trần Công Duy Long
ThS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ ba
Quách Tiến Phong
ThS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ sáu
Phạm Hồng Phú
ThS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ hai
Lê Quan Anh Tuấn
BSCKI Vũ Quang Hưng khám thay ngày 18.10.2018
ThS BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ năm
Lý Hữu Tuấn
ThS BS Lê Huy Lưu khám thay ngày 19.10.2018
BS CKI Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ sáu
Scroll To Top