Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG
BS Nữ Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
PHÙNG VĨNH KHƯƠNG
BS CKI Nam Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Hoàng Mỹ Linh
BS CKI Nữ Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Phan Minh Tú
ThS BS Nam Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ hai
Chiều thứ hai
Phụ trách phòng khám
HUỲNH NGỌC PHƯƠNG THẢO
ThS BS Nữ Thận nhân tạo - Lọc màng bụng Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Lê Thị Thùy Phương
ThS BS Nữ Phục hồi chức năng Sáng thứ hai
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Sáng thứ bảy
BÙI THỊ MINH PHƯỢNG
BS Nữ Phục hồi chức năng Chiều thứ hai
Chiều thứ ba
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Phụ trách phòng khám
NGUYỄN ĐỨC THÀNH
BS Lê Thị Thùy Phương khám thay ngày 11.6.2019
ThS BS Nam Phục hồi chức năng Sáng thứ ba
Sáng thứ tư
DƯƠNG ĐÌNH TRIẾT
ThS BS Nam Phục hồi chức năng Chiều thứ sáu
ĐINH HUỲNH TỐ HƯƠNG
ThS BS Nữ Rối loạn vận động Sáng thứ sáu
Scroll To Top