Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN THÀNH NHÂN
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG
ThS BS Mai Thanh Việt khám thay ngày 10.10.2019
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
LÊ NGỌC QUYÊN
TS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ hai
HOÀNG ĐỨC THÁI
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
VŨ XUÂN THÀNH
ThS BS Trần Nguyễn Phương khám thay ngày 19.10.2019
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ bảy
NGUYỄN ĐỨC THÀNH
ThS BS Mai Thanh Việt khám thay ngày 3.10.2019
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
CAO THỈ
PGS TS BS Nữ Xương khớp Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
NGUYỄN PHÚC THỊNH
ThS BS Nam Xương khớp
NGUYỄN NGỌC THÔI
Chiều thứ sáu khám cách tuần
BS Quách Khang Hy khám thay ngày 21.10.2019
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
VÕ THÀNH TOÀN
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba