Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
Trần Hồng Thụy
ThS BS Nữ Nội Cơ Xương Khớp Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
Phan Thị Anh Thư
ThS BS Nguyễn Thành Luân khám thay ngày 24.10.2017
BS CKI Nữ Mắt Sáng thứ ba
Nguyễn Thụy Minh Thư
BS CKI Nữ Nhi Chiều thứ tư
Nguyễn Thị Tố Thư
BS Nữ Phụ khoa Chiều thứ hai
Sáng thứ năm
Nguyễn Ngọc Phương Thư
ThS BS Nữ Thăm dò chức năng hô hấp Chiều thứ hai
Phan Đặng Anh Thư
ThS BS Trần Hương Giang khám thay ngày 15.9.2017
ThS BS Nữ Chiều thứ sáu
Đặng Thị Huyền Thương
Khám cách tuần
ThS BS Thái Huy khám thay ngày 03.8.2017
ThS BS Nữ Thần kinh Chiều thứ tư
Chiều thứ năm
Huỳnh Nguyễn Khánh Trang
ThS BS Nguyễn Thị Tố Thư khám thay ngày 27.9.2017
PGS TS BS Nam Phụ khoa Chiều thứ tư
Tống Mai Trang
ThS BS Đinh Huỳnh Tố Hương khám thay từ 6:30 đến 9:30 ngày và ThS BS Thái Huy khám thay từ 9:30 đến 11:30 ngày 04.8.2017
BS CKI Nữ Thần kinh Sáng thứ sáu
Trần Kim Trang
PGS TS BS Nữ Tim mạch Sáng thứ hai
Scroll To Top