Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
LÊ VIẾT SƠN
Thứ bảy khám cách tuần
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
Sáng thứ bảy
HOÀNG ĐỨC THÁI
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
VŨ XUÂN THÀNH
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ bảy
NGUYỄN ĐỨC THÀNH
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
CAO THỈ
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
NGUYỄN PHÚC THỊNH
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Chiều thứ năm
Chiều thứ sáu
NGUYỄN NGỌC THÔI
Chiều thứ sáu khám cách tuần
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
VÕ THÀNH TOÀN
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
DƯƠNG ĐÌNH TRIẾT
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
HOÀNG NGUYỄN ANH TUẤN
Chiều thứ sáu khám cách tuần
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
Chiều thứ sáu