Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
NGUYỄN ANH TUẤN
PGS TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
LÊ TƯỜNG VIỄN
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
Sáng thứ bảy
MAI THANH VIỆT
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ sáu
PHẠM QUANG VINH
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba