Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
VÕ THÀNH TOÀN
ThS BS Nguyễn Ngọc Thôi khám thay ngày 07.2.2023
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
DƯƠNG ĐÌNH TRIẾT
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
HOÀNG NGUYỄN ANH TUẤN
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Chiều thứ năm
NGUYỄN ANH TUẤN
PGS TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
LÊ TƯỜNG VIỄN
BS CKII Nam Xương khớp Sáng thứ ba
Sáng thứ năm
MAI THANH VIỆT
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
Sáng thứ tư
Sáng thứ sáu
PHẠM QUANG VINH
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ ba