Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN ĐẠI CƯỜNG
Đóng bàn khám
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ hai
LÂM THẢO CƯỜNG
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
TRẦN TRIỆU QUỐC CƯỜNG
BS CKI Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
LÊ VĂN CƯỜNG
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Sáng thứ bảy
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Tiểu phẫu Sáng thứ hai
Huỳnh Quang Đại
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
PHẠM NGỌC ĐAN
ThS BS Nữ Tim mạch Chiều thứ ba
PHAN THỊ HỒNG ĐÁNG
ThS BS Nữ Ung Bướu Sáng thứ bảy
LÊ TIẾN ĐẠT
BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Sáng thứ tư