Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN ĐẠI CƯỜNG
ThS BS Nguyễn Đinh Quốc Anh khám thay ngày 31.8.2020
ThS BS Nam Tim mạch Chiều thứ hai
Chiều thứ tư
LÂM THẢO CƯỜNG
BS Nguyễn Minh Tấn khám thay ngày 12.8.2020
ThS BS Nam Lồng ngực - Mạch máu Sáng thứ tư
TRẦN CAO CƯỜNG
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ ba
TRẦN TRIỆU QUỐC CƯỜNG
BS CKI Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
LÊ VĂN CƯỜNG
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Sáng thứ bảy
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Tiểu phẫu Sáng thứ hai
Huỳnh Quang Đại
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
PHẠM NGỌC ĐAN
ThS BS Nữ Tim mạch Chiều thứ ba
LÊ TIẾN ĐẠT
BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư