Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN CAO CƯỜNG
ThS BS Nguyễn Trần Tuyết Trinh khám thay ngày 19.11.2019
BS CKI Nam Tim mạch Chiều thứ ba
TRIỆU QUỐC CƯỜNG
BS CKI Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ năm
Sáng thứ bảy
LÊ VĂN CƯỜNG
GS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
Huỳnh Quang Đại
BSCKII Nguyễn Thị Ngọc Linh khám thay ngày 4.12.2019
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
PHẠM NGỌC ĐAN
ThS BS Trần Công Duy khám thay ngày 1.11.2019
ThS BS Nữ Tim mạch Sáng thứ sáu
LƯƠNG HỮU ĐĂNG
BS CKI Nam Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Chiều thứ tư
LÊ TIẾN ĐẠT
PGS TS BS Nguyễn Văn Hải khám thay ngày 19.11.2019
BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ ba
LÊ TIẾN ĐẠT
PGS TS BS Nguyễn Văn Hải khám thay ngày 19.11.2019
BS Nam Ung bướu gan mật và ghép gan Chiều thứ ba
NGUYỄN PHÁT ĐẠT
TS BS Hoàng Đình Tuy khám thay ngày 4.12.2019
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
HUỲNH TẤN ĐẠT
ThS BS Nam Nội tiết Sáng thứ ba