Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN HÀ THỊ KIM ĐỜI
BS CKI Nữ Nội thận Sáng thứ năm
NGUYỄN MẠNH ĐÔN

ThS BS Nam Tạo hình - Thẩm mỹ Chiều thứ ba
Sáng thứ năm
LA THIỆN ĐỨC
BS Lê Trí Sĩ khám thay ngày 13.4.2022
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ tư
PHẠM CHÍ ĐỨC
Bs Tống Mai Trang khám thay ngày 09.03.2022
ThS BS Nam Thần kinh Chiều thứ tư
NGUYỄN MINH ĐỨC
BS CKI Nam Lão khoa Sáng thứ năm
TRẦN NGỌC HỮU ĐỨC
Khám cách tuần thứ 7
BS CKII Nam Nội Cơ Xương Khớp Sáng thứ bảy
LA MINH ĐỨC
BS CKI Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ năm
Nguyễn Minh Đức
Buổi chiều khám từ 13h30-16h30
BS CKI Nam Y học hạt nhân Sáng thứ ba
Chiều thứ ba
Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm
Sáng thứ sáu
Chiều thứ sáu
Sáng thứ bảy
VƯƠNG THỪA ĐỨC
PGS TS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ ba
VÕ TẤN ĐỨC
TS BS Nam Hình ảnh học can thiệp Sáng thứ ba
Chiều thứ năm