Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ sáu
LÊ NGỌC QUYÊN
TS BS Nữ Xương khớp Chiều thứ hai
LÊ VIẾT SƠN
ThS BS Hoàng Nguyễn Anh Tuấn khám thay ngày 06.6.2023
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
Chiều thứ sáu
LÊ TRỌNG TẤN
BS Nguyễn Thành Nhân khám thay ngày 08.6.2023
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ ba
Chiều thứ năm
HOÀNG ĐỨC THÁI
BS Đinh Thanh Long khám thay ngày 29.5.2023
TS BS Nam Xương khớp Chiều thứ hai
VŨ XUÂN THÀNH
ThS BS Đinh Thanh Long khám thay ngày 27.5.2023
TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ bảy
NGUYỄN ĐỨC THÀNH
BS CKII Nam Xương khớp Sáng thứ hai
NGUYỄN VĂN THẠNH
ThS BS Nam Xương khớp Chiều thứ tư
Chiều thứ sáu
CAO THỈ
PGS TS BS Nam Xương khớp Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
NGUYỄN PHÚC THỊNH
Sáng thứ 5 khám cách tuần
BS Lê Viết Sơn khám thay ngày 25.5.2023
ThS BS Nam Xương khớp Sáng thứ hai
Sáng thứ năm
Chiều thứ năm