Họ và tên Học hàm học vị Giới tính Phòng khám Lịch khám
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Sáng thứ bảy
TRẦN QUANG ĐẠI
ThS BS Nam Tiểu phẫu Chiều thứ hai
TRẦN QUANG ĐẠI
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ tư
Huỳnh Quang Đại
BS CKI Nam Tổng quát Sáng thứ tư
Chiều thứ tư
PHẠM NGỌC ĐAN
BS Nguyễn Thanh Hiền khám thay ngày 30.5.2023
ThS BS Nữ Tim mạch Chiều thứ ba
PHAN THỊ HỒNG ĐÁNG
ThS BS Nữ Ung Bướu Sáng thứ bảy
LƯƠNG HỮU ĐĂNG
TS BS Nam Tai mũi họng Chiều thứ sáu
Trần Quang Đạt
Khám cách tuần
ThS BS Nam Tiêu hóa - Gan mật Sáng thứ tư
LÊ TRƯƠNG TUẤN ĐẠT
ThS BS Nam Niệu học chức năng Chiều thứ tư
Sáng thứ bảy
LÊ TIẾN ĐẠT
BS CKII Nam Tiêu hóa - Gan mật Chiều thứ ba